لیست املاکــ
فروش
فروش
2200000000 تومان
0
رهن
0
اجاره
1170 متر زمین
500 متر سوله
فروش
فروش
0 تومان
0
رهن
0
اجاره
2400 متر زمین
900 متر سوله
فروش
فروش
0 تومان
0
رهن
0
اجاره
1500 متر زمین
1200 متر سوله
فروش
فروش
0 تومان
0
رهن
0
اجاره
5600 متر زمین
2700 متر سوله
فروش
فروش
0 تومان
0
رهن
0
اجاره
1800 متر زمین
900 متر سوله
فروش
فروش
0 تومان
0
رهن
0
اجاره
1000 متر زمین
650 متر سوله
فروش
فروش
0 تومان
0
رهن
0
اجاره
1800 متر زمین
1100 متر سوله
فروش
فروش
0 تومان
0
رهن
0
اجاره
3000 متر زمین
900 متر سوله
فروش
فروش
2000000000 تومان
0
رهن
0
اجاره
2400 متر زمین
2000 متر سوله
فروش
فروش
3400000000 تومان
0
رهن
0
اجاره
4200 متر زمین
1700 متر سوله
فروش
فروش
35000000000 تومان
0
رهن
0
اجاره
676 متر زمین
0 متر سوله
فروش
فروش
1200000000 تومان
0
رهن
0
اجاره
1600 متر زمین
0 متر سوله
فروش
فروش
9000000000 تومان
0
رهن
0
اجاره
1600 متر زمین
0 متر سوله
فروش
فروش
3500000000 تومان
0
رهن
0
اجاره
4000 متر زمین
700 متر سوله
فروش
فروش
280000000 تومان
0
رهن
0
اجاره
375 متر زمین
278 متر سوله
فروش
فروش
0 تومان
0
رهن
0
اجاره
11000 متر زمین
2000 متر سوله
footer banner صفحه ثبت ملک